این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

مفهوم توسعه با وجود رواج فراوانش، کلمه‌ای است مبهم و چند بعدی که با کلمات زیادی مترادف شده است. گاهی توسعه را با رشد و گاهی با صنعتی شدن مترادف می دانند. (ازکیا، ۱۳۷۴،ص۶) در حالیکه هر کدام اشاره به فرآیندی خاص است. به عنوان مثال رشد، یک مفهوم یک بعدی است و منظور از آن ازدیاد کمٌی ثروت در جامعه است. و معمولاً با شاخصهائی نظیر درآمد سرانه اندازه گیری می شود. یا صنعتی شدن عبارت است، از تولید مستمر و فزاینده توسط نیروی کار با استفاده از ابداعات تکنیکی و سازمان منظم کار. این در هم تنیدگی معنائی به دلیل گستردگی فضای توسعه است.

“مایکل تودارو” معتقد است که توسعه را باید “جریانی چند بعدی” دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابریها و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. (تودارو، ۱۳۷۹،ص ۱۳۵) توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته های افراد و گروههای اجتماعی در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده است و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، رشد کند. در این راستا “بروکفیلد” (ازکیا، ۱۳۷۴،ص ۸) در تعریف توسعه می گوید: “فرآیند عمومی موجود در این زمینه این است که توسعه را بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی، نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری تعریف کنیم. این توسعه، توسعه ای همه جانبه است.”

پارادایم توسعه

پیشینه‌ی بحث مربوط به توسعه از جنگ جهانی دوم بسیار فراتر می‌رود. اما از جنگ جهانی دوم به این طرف بود که واژه «توسعه» به صورت یک پارادایم به طور خودآگاه وارد بحث‌های نظری شد و قلمرو مهمی از اشتغالات فکری را متوجه خود کرد و جریان‌ها و مکتب‌های فکری مهمی را پدید آورد.

دوران بعد از جنگ جهانی دوم، دوره قدرت و نفوذ پارادایم توسعه در جامعه‌شناسی است. می‌توان گفت که این پارادایم محصول سه رویداد مهم تاریخی است (سر، ۱۳۷۸،ص ۱۸) :

۱٫ ظهور ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ابر قدرت جهانی به دلیل دور ماندن از پیامدهای مخرب جنگ جهانی دوم.

۲٫ گسترش جنبش جهانی کمونیسم و رشد ایدئولوژی مارکسیستی، عده‌ای از اندیشمندان لیبرال اصلاح‌طلب را بر آن داشت تا در برابر گسترش آن به ارائه و ترویج دیدگاه‌های خود بپردازند.

۳٫ تجزیه امپراطوری‌ها و دوره استعمارزدایی که موجب ظهور بسیاری از ملل جدید در جهان، تحت عنوان جهان سوم گشت و امیدواری آنها را به رشد و توسعه، افزایش داد.

دوره بعد از جنگ جهانی دوم، در واقع دوره استعمارزدایی و فروپاشی امپراطوریها نیز بود که در نتیجه‌ی آن، کشورهای تازه به استقلال دست یافته ی زیادی در نقشه ی جهان پدیدار شدند و همه آنها امیدوار به رشد و توسعه ی سرزمینشان بودند. این کشورها که به کشورهای جهان سوم معروف شدند، متمایل به پیروی از الگوی توسعه ی غرب بودند. آنها تکنولوژی غربی را به کشورهای خود وارد کردند. در این بین فاکتورهای بسیاری از جمله زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین زیرساختهای تخصصی مورد نیاز این نوآوریها که در کشورهای جهان سوم اصلاً وجود نداشت، یا بسیار نامناسب بود، در نظر گرفته نشد. در نتیجه بسیاری از طرح‌های توسعه در این کشورها به شکست انجامید.

 

صلح و توسعه اجتماعی!

مقدمه:

طوریکه واضح است در ھر جامعه ای که امنیت و آرامش وجود نداشته باشد نمیتوانیم خط السیر مشخص توسعه را در آنجا بدرستی

ترسیم نماییم؛ زیرا در چنین جامعه ای تمام بنیاد ھای اجتماعی، فرھنگی، سیاسی و اقتصادی آن ناپایدار است. به ھمین جھت در این

مقاله سعی بر آن شده است که بتوانیم مفھوم صلح را بر اساس شاخص ھای اجتماعی توسعه که از جانب جامعه شناسان و اندیشمندان

ارائه شده است بررسی و در اخیر راه حل ھای پیشنھادی را بر اساس دریافت این تحقیق بیان نمایم.

مفاھیم بنیادی: مفاھیم اساسی در این تحقیق عبارت اند از صلح، توسعه و ھمچنان توسعه اجتماعی که به ترتیب مورد بررسی قرار

می گیرد:

مفھوم صلح:

در طول تاریخ از صلح معنا ھا و برداشت ھای مختلف ارائه شده است ، چنانچه در ادبیات قدیم پارسی صلح ھم معنای لغت آشتی و

به معنای مقابل حرب و جنگ آمده است.  [1]

در دوران معاصر مفھوم صلح گسترش یافته و با تفکرھای شرق آسیایی و بعدھا تفکرات مسیحی که صلح درونی را معرفی کرده اند

آمیخته شده است در این مفھوم صلح شرایطی آرام، بیدغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز است. صلح یک آرمان جھانی تلقی

میشود. صلح یک مفھوم مطلق نیست و میتواند بسته به دیدگاه دینی و فرھنگی تعریف متفاوتی داشته باشد به ھمین ترتیب از

جنبه ھای مختلفی میتوان صلح را مطالعه کرد.

کریشنامورتی نظام صلح را وضعیتی میداند که در آن تمام مناقشات و مسائل حل شده اند و ھر نوع واکنش به جنگ را زمینه ای

برای مناقشات بعدی میداند. در تفکر کریشنامورتی ما بخشی از دنیا ھستیم و برخورد با مسئله به عنوان مشکلی در بیرون از وجود

ما اشتباه است. بنا بر این باید در درون خود نیز احساس صلح را بوجود آوریم تا بتوانیم خویشتن را با جھانی که میخواهیم مرتبط

سازیم و به آسانی گفتگو و تفاھم نماییم تا با تمام جھان و دنیای بیرون از خود صلح داشته باشیم. و این سخن برجسته وی

نشان آمادگی برای صلح است که : دنیا تو ھستی و دنیا از تو جدا نیست. دنیا با تمام مشکلاتش از پاسخھای تو شکل یافته است، بنابر این راه حل در ایجاد مشکلات تازه نیست .

توسعه اجتماعی:

توسعه یكی از مفاھیم اساسي در جامعه شناسي و تمامي علوم اجتماعي است كه وجوه گوناگون آن را می توان از زوایاي متفاوت

بررسي کرد.

توسعه یك مفھوم چند بعدي است و بعنوان پیشوند در سیاست ، اقتصاد، فرھنگ،و اجتماع بگونه توسعه اقتصادي، توسعه سیاسي،

توسعه فرھنگي وتوسعه اجتماعي بكارمی رود.

اگر توسعه را در یک بعد خلاصه کنیم و ابعاد دیگر را عاطل بگذاریم و ھیچ توجھی نداشته باشیم یقینا مفھوم توسعه ناقص و نا تمام

می ماند و توازن اساسی جامعه به هم می خورد.

یکی از جامعه شناسان بنام پیتر دونالد سن در تعریف توسعه می گوید : توسعه بوجود آوردن تغیرات اساسی در ساخت اجتماعی ،

گرایش ھا و نھاد ھا برای تحقق کامل ھدف ھای جامعه است.[2 ]با توجه به این تعریف می توانیم در یابیم که تغییرات اساسی در

ساخت اجتماعی برای تحقق اھداف یک جامعه بدون صلح و امنیت امکان پذیر نیست زیرا نا امنی و وحشت در ھر زمانی زیر بنای

فرھنگی یک جامعه را از حالت تعادل به حالت ناھنجار می کشاند و توسعه اجتماعی به عنوان یکی از زیر ساخت ھای اجتماعی بی

اساس خواھد ماند.

اگر توسعه را دربعد اجتماعی آن به کار بریم بیشتر بار ارزشی پیدا می کند، که این ارزش ناشي از بھبود وضعیت و زندگي

اجتماعي یك جامعه مي باشد، و بنابر چنین اندیشه آنچه براي بھبود وضعیت و زندگي اجتماعي یك جامعه باشد و در جامعه رفاھي را

بررسی نماییم . بوجود آورد و یا از نگاه روحي براي جامعه مفید باشد بار ارزشي دارد. بنأ لازم میدانم تا شاخص ھای توسعه اجتماعی را درینجا بررسی نماییم.

شاخص ھای توسعه اجتماعی:

توسعه اجتماعي یكي از ابعاد اصلي پروسه توسعه و بیانگر سیستم اجتماعي در راستاي دستیابي به عدالت اجتماعي ایجاد یكپارچگي

و انسجام اجتماعي افزایش كیفیت زندگي و ارتقاء كیفیت انسانھا ميباشد. [3]

از طریق عدالت اجتماعي انتظار ميرود كه فاصله طبقاتي ، تبعیض و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزیع درآمد سرمایه و

قدرت به گونھاي مناسبتر انجام گیرد. شكاف بین فقیر و غني ، شھر و روستا و مرد و زن از میان برود و از نقطه نظر جغرافیایي

نیز عدم تعادلھاي بین منطقه اي و درون منطقه اي به حداقل برسد. بنأ در چنین وضعیتی خشونت به حد اقل می رسد و زمینه

انکشاف استعداد ھا فراھم می شود ، ھمچنان افراد جامعه در آرامش خاطر می توانند برنامه ھای پیشرفت را دنبال نمایند و کیفیت

زندگی انسان ھا در جامعه افزایش یابد.

شاخص ھای توسعه اجتماعی می تواند بسیار متنوع باشد ولی از آنجایی که موضوع و حدود مقاله ما در مورد صلح و توسعه

اجتماعی می باشد تلاش بر آن شده بیشتر به شاخص توسعه اجتماعی بپردازیم.

بصورت عموم توسعه اجتماعی دارایی شاخص ھای ذیل است:

عدالت در ھمه ابعاد زندگی

  • کیفیت افراد و استعداد ھای انسانی
  • داشتن امنیت کامل در جامعه
  • نبود مشکلات آموزشی و تربیتی
  • نبود مشکلات بھداشتی و درمانی میان تمام مناطق و گروھھا

بنأ با توجه به این شاخصھا می توانیم جایگاه صلح را درتوسعه اجتماعی مشخص سازیم

صلح و توسعه اجتماعی

با توجه به تعاریفی که از صلح و توسعه اجتماعی ارائه دادیم می توانیم ارتباط ونقش صلح را در توسعه اجتماعی مشخص نمایم .

طوریکه معلوم است صلح و توسعه بدون ھمدیگر معنایی درستی نمی تواند داشته باشد زیرا توسعه یک رابطه ناگسستنی با صلح و

امنیت دارد. توسعه در زمانی که احساس امنیت نداشته باشیم نیروی امید به زندگی را از ما میگیرد وما را از انجام امور توسعوی

باز میدارد که لازم است چند تا شاخص ھای آنرا درینجا بررسی نمایم:

1-عدالت در ھمه ابعاد زندگی

عدالت یکی ازاصول مھم صلح است که میتواند در زمینه توسعه اجتماعی موثر باشد؛ زیرا در جامعه که عدالت نباشد نمی توان

انتظار صلح را داشت و مطابق "اصل اول: صلح پایدار جھانی بدون عدالت و عدالت بدون صلح پایدار جھانی قابل تحقق نیست"[4]

بنا نمی توان از کسی صلح خواست در صورتی که بی عدالتی را در حق آنھا روا داشته ایم و توسعه که در چنین زمینه ای بوجود آید

نمی تواند توسعه پایدار و دوامدار باشد و بقول شبستری نمی توان از فلسطینی ھا صلح خواست مگر اینکه عدالت را در مورد آنھا به

صورت اساسی به اجرا در آوریم. بنأ عدالت و توسعه دو امر لازم و ملزوم ھم اند. پس لازم است برای توسعه در کشور به امنیت

توجه نماییم.زیرا یکي از زمینه ھاي مھم و اساسي تامین امنیت، برقراري و گسترش عدالت اجتماعي در کشور است. اصولاً امنیت

واقعي ھمزاد عدالت بوده و بدون عدالت ھرگز نمي توان به امنیت مطلوب دست یافت. عامل بسیاري از بحرانھا، جنگھا و

ناامنيھاي گذشته و حال کشور در بي عدالتيھا و تبعیضھاي مذھبي، قومي، زباني و منطقه اي نھفته است. "[5]

2- نبود مشکلات آموزشی و تربیتی: که بدون آرامش و امنیت خاطر نمی توان زمینه ھای بھتر آموزش و پرورش را بوجود

آورد و ھمچنان بدون آرامش وصلح روند توسعه نیز بطی خواھد ماند؛ در جامعه  که امنیت و جود ندارد و مکاتب سوختانده می شود

چه انتظاری برای بھتر شدن زمینه ھای آموزشی و تربیتی داشته باشیم. ھمچنان ما نباید تنھا به سنت ھای گذشته در زمینه آموزشی

و تربیتی اتکا نماییم.

 فلسفه تربیت در عصر حاضر ساختن برای آینده است، نه تقلید از گذشته. امروز ما باید فرزندان خود را تربیت كنیم برای اینكه    

در آینده انسانی تر و با مشكلات كمتر زندگی كنند. معنای تربیت این نیست كه ببینیم پدران ما در گذشته ما را براساس چه سنت ھایی

تربیت میكردند و حالا ما ھم فرزندان خود را آنگونه تربیت كنیم. ما باید چشمان فرزندان خود را به آینده باز كنیم تا فرزندانمان نگاه

مثبت به ھمه انسانھای دنیا داشته باشند، نه اینكه بریده از انسانھای دیگر و فقط در كنار ھمكیشان خود باشند. متاسفانه ما فرزندان

خود را برای زندگی در جھان تربیت نمیكنیم، بلكه برای زندگی در كشور خود تربیت میكنیم و آن ھم در دایره محدودی از

فرھنگھایی كه در كشور وجود دارد. باید فرزندان خود را به گونھای تربیت كنیم كه سعه صدر داشته باشند. اینگونه دلھای انسانھا

به ھم نزدیك میشود. ما باید فرزندان خود را به گونه ای تربیت كنیم كه توانایی این را داشته باشند كه در ھر شرایطی و در ھر جای

جھان درست تصمیم بگیرند."[6]

بنأ در جامعه که نظام تعلیمی و تربیتی بر اساس صلح صورت نگیرد ما نه تنھا زمینه توسعه را فراھم نکرده ایم بلکه براساس آن

شکاف ھای اجتماعی را برجسته تر و زمینه توسعه را کم رنگ تر ساخته ایم. در افغانستان با وجود تلاش ھای در زمینه معارف باز

ھم نتوانسته ایم زمینه درست توسعه را فراھم آوریم زیرا در قدم اول تمامی افراد این کشور تا کنون زمینه حق تحصیل را ندارند و از

جانب زورمندان در بعضی نواحی تھدید می شود و یا مکاتب توسط گروھی به آتش کشیده می شود که  زمینه آموزش و پرورش را

که یکی از شاخص مھم توسعه است تحت شعاع خود قرار داده است.

3-داشتن امنیت کامل در جامعه: داشتن امنیت کامل یکی از الزامات صلح است و افراد یک جامعه بدون احساس امنیت نمی تواند    

مسیر توسعه را بدرستی بپیمایند. انسانھا بدون داشتن امنیت کامل به ھیچ کاری جسورانه  اقدام نمی نمایند و به ھمین لحاظ به نتیجه

کار شان ھم اطمینان ندارند. در کشور ما در ھیچ زمینه ای نمی توانیم امنیت را بصورت درست و اساسی شان احساس نماییم؛

چنانچه ما در زمینه ترانسپورت و حمل و نقل وسایل صحی و آموزشی و حتی برای برگشت به خانه ھای خویش مشکل داریم .

طوریکه مشخص است آموزش و پرورش که به عنوان یکی از اصول اساسی توسعه در جھان معاصر در نظر گرفته شده است،

اما فقدان امنیت باعث شده است که این حق نیز مانند بسیاري از حقوق دیگر مورد استیفاده قرار نگیرد. منع دختران و زنان از

تحصیل، اختطاف دختران دانش آموز، تھدید معلمین و آتش زدن مدارس مخصوصاً مدارس دخترانه تنھا بخشي از آثار ناامني حاکم

بر کشور ميباشد.

در این باره نیز به  ذکر یک گزارش اکتفا ميکنیم: «در ولسوالي اندر غزني، لیسه علي ھجویري چند ماه قبل از طرف مخالفین دولت

حریق شد. به لیسه  اناث قره باغ چند مرتبه اخطار داده شد که آن را ببندند. سال گذشته لیسه(دبیرستان) جھان ملکه دو بار آتش زده

شد و یکبار بر روي دختران تیزاب پاشیدند که 18 دختر از آن متضرر گردیدند» [7]

که چنین مواردی سد راه توسعه و بخصوص توسعه اجتماعی در کشور شده است.

4- کیفیت افراد و استعداد ھای انسانی

کیفیت افراد و استعداد ھای انسانی نیز یکی از شاخصه ھای مھم توسعه بشمار می رود که پرورش چنین استعداد ھای دریک جامعه

نیاز به یک بستر مناسب و امنی دارد.

با قبول به این نکته که خود انسان موضوع محوری در روند توسعه محسوب میشود و در نتیجه ، سیاستھای توسعه ای باید به

گونه ای تنظیم شوند که انسانھا مشارکت کننده و بھره مند اصلی توسعه  باشند به ھمین لحاظ زمینه ھای که بتواند مشارکت انسانھا را

تضمین نماید و استعداد ھای انسانی را انکشاف نماید از عوامل توسعه بشمار می آید که به نظر می رسد که صلح و امنیت یکی از

عوامل برجسته توسعه در کشوری مانند افغانستان باشد.

افرادی که در ذھنش خشونت و تعصب موج می زند نمی تواند در زھنش جایی برای تعاون و ھمکاری با دیگران بیابد و یا در

انکشاف استعداد ذھنی خویش بپردازد. لذا توسعه استعداد ھای افراد انسانی نیاز به فضای دارد که در آن افراد احساس آرامش نمایند

و زمینه را بوجود آورد که تمام افراد انسانی بطور ھمسان فرصت انکشاف استعداد ھایشان را داشته باشند، نه  اینکه برای رسیدن به

آرامش فردی خویش به دیگران آسیب برسانند.

با توجه به شاخص ھای صلح و توسعه که درینجا ذکر نمودیم دریافتیم که صلح لازمه توسعه و بخصوص توسعه اجتماعی است.

راه حل ھا در زمینه صلح و توسعه اجتماعی در کشور

افغانستان کشوری است که فراز و نشیب ھا ی گوناگون را گذرانده است و ھمین قسمی در ھر برھه از تاریخ شان نا امنی و بی ثباتی

از گوشه  و کنار آن سر برآورده و به روند توسعه و انکشاف در این کشور آسیب رسانده است.درینجا لازم میدانم که به چند راه حل

که برای برقراری صلح و تحکیم توسعه در کشور کمک می کند یاد آور شویم:

پذیرفتن صلح به عنوان یک اصل : به این معنی که ھمه حق دارند که در صلح و صمیمیت زندگی نمایند و این حق خدا دادی و

طبیعی ھرشخص می باشد و نباید این حق را از کسی سلب کرد.

خلع سلاح عمومی و تحویل به دولت : تا ھیچ کسی برای تھدید دیگران از زور و خشونت کار نگیرد و برای رسیدن به اھدافش به  

مذاکره و تفاھم توجه نمایند

برقراری عدالت اجتماعی: به این معنی که زمینه انکشاف استعداد ھای ھر فرد در ھرگوشھ و کنار کشور بدون تعصب و بدبینی

فراھم شود و در برابر کسانی که چنین حق را از دیگران میگیرند و یا سد راه آنان می شود مطابق قانون و بخصوص مطابق قانون

حقوق بشرقانونی برخورد گردد.

- تلاش حد اکثر برای حل معضلات از طریق مذاکره و تفاھم: این مطلب بدان جھت اساسی است کھ بر خلاف برداشت ھای که قبلا

وجود داشت که باید از طریق توسل به زور می توان مشکلات ھا را بر طرف کرد، با توجه به توسعه کشور ھای دیگر می توان

مذاکره و تفاھم را برای حل مشکلات در نظر گرفت، زیرا این مذاکرات از یک طرف کم ھزینه است و از طرف دیگر احترام به

اصل انسان و حقوق اساسی شان می باشد که از لحاظ اخلاقی نیز این موضوع حائز اھمیت است

و ھمچنین برقراری زمینه آموزشی و بھداشتی برای تمامی افراد جامعه تا بتواند با آرامش خاطر مسیر زندگی خویش را کشف و

زمینه تعالی فکری خویش را بیابد.

آنتونی رابینز روانشناس و عارف برجسته آمریکایی موفقیت و خوشبختی واقعی را در کیفیت بالای روابط اجتماعی و حسن تعامل با

انسانھا می داند؛ اگر انسان امنیت کامل نداشته باشد نمی تواند در روابط اجتماعی خویش موفق باشد. مطابق ماده ھفتم حق توسعه "

کلیه ی دولتھا باید ایجاد، حفظ و تقویت صلح و امنیت جھانی را ترویج کرده و بدین منظورتمام تلاش خود را در دستیابی به خلع

سلاح عمومی و کامل، تحت کنترل موثر بینالمللی انجام دھند و اطمینان حاصل کنند که به ویژه، در کشورھای درحال توسعه، منابع

بدست آمده ناشی از اقدامات خلع سلاح به توسعه ی جامعه اختصاص یابد..."[8 ]تا بتوان براساس آن صلح و توسعه را تبیین کرد و

حس تعاون و ھمدردی را میان انسان ھا ایجاد کرد.

نتیجه

با توجه به مفھوم صلح و توسعه اجتماعی که یاد آور شدیم ، زمینه اساسی توسعه اجتماعی صلح می باشد و صلح ھمچون بستری

است که بدون آن تمامی بنیاد ھای فرھنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاسی کشور در نوسان ناپایدار قرار دارد. در چنین شرایطی باید

ھرلحظه انتظار فرو پاشی و اضمحلال یک کشور و جامعه را کشید.

در جامعه که صلح و ثبات حاکم نباشد توسعه آن نیز نا پایدارو کم دوام است؛ پیشرفت ھای که در بعضی از سطوح و مواردی

مشاھده می شود اولا نا پایدار است و ثانیا این پیشرفت ھا به قیمت ویرانی و ازبین رفتن ساحت ھای دیگر ھمین جامعه اعمار و

باز سازی شده است. ثالثا این پیشرفت اساسا یک پیشرفت نا متوازن است که کینه و تعصب را روز به روز گسترش می دھد و امنیت

عمومی را در کشورو جامعه به خطر می اندازد. بنأ با توجه به شاخص ھای توسعه اجتماعی که قبلا ذکر نمودیم مکررأ یاد آور می

شویم که توسعه بدون صلح یک توسعه کم دوام و نا پایدار است و نمی شود خواھان عدالت در جامعه شد و از صلح سخن نگفت ویا

ھمین قسمی از صلح یاد آور شد و ابعاد مختلف توسعه  را نا دیده انگاشت؛ زیرا صلح و آرامش در یک برداشت توسعه را با خود

دارد و زیستن در محیط صلح بدون در نظر داشت توسعه در آن خود یک نوع بی امنیتی و بی ثباتی است.

پی نوشت ها:

1- لغت نامه دهخدا

2-دکتر مصطفی ازکیا ، جامعه شناسی توسعه ، تهران

3- غلامرضا کریمی، کارشناس ارشد آموزش و پرورش ، دانشجوی دکترا روابط بین الملل

4- محمد مجتهد شبستری ، ده اصل صلح جهانی ، برگرفته از وبلاگ معنا گرا

5- محمد زکی احسان ، امنیت شرط اساسی توسعه در افغانستان ، سایت وزارت عدلیه

6- مجتهد شبستری ، همان مقاله

7- محمد زکی احسان ، همان مقاله ، سایت وزارت عدلیه

8- اعلامیه حق توسعه ، قطعنامه شماره   128/41

مجمع عمومی مصوب 4 دسامبر 1986

 

 منبع: موسسه گوهرشاد

 

 

توسعه اجتماعی چیست؟ با سایر مفاهیم از جمله توسعه انسانی، فنی، سیاسی، اقتصادی و غیره چه تفاوتی دارد؟ مولفه‌ها، شاخص‌ها و عوامل خاص آن کدام است؟ و چگونه می‌توان به آن دست یافت؟

 

توسعه اجتماعی از دیدگاههای متفاوت معناهای مختلفی را داراست از جمله: گذر از جامعه سنتی به صنعتی یا مدرن از طریق تقسیم کار که در نظر دورکيم مطرح بود و دیگرانی که آنرا به معنی سرمایه اجتماعی، هویت انسانی، عقلانیت ارتباطی، اعتماد، انسان بودن و غیره می‌گرفتند. در ایران این مفهوم با شاخص‌های هویت و اعتماد اجتماعی بیشتر مدنظر بوده است

 

توسعه اجتماعی در سال 1995 به معنی مبارزه با فقر مطرح شد که مسئولیت اصلی مقابله با فقر به عهده دولت‌های ملی و نظارت آن بر عهده اجتماع بین‌المللی گذاشته شده بود. این نظارت در بیانیه ژنو بر رعایت حقوق بشر، بخشودگی بدهیهای خارجی کشورهای فقیر، تجارت خارجی کشورها، سرمایه‌گذاری در بخش‌های اجتماعی و نقش بانک جهانی تاکید داشت. شاخص‌های توسعه نیز عبارت بودند از: دسترسی به خدمات آموزشی، درصد جمعیت با سواد، طول عمر، میزان مرگ و میر نوزادان، سوء تغذیه و تغذیه مناسب، سطح بهداشت و کنترل بیماریها، مسکن مناسب، برابری زن و مرد و ... مهمترین موضوع از این نظر توسعه انسانی و آنهم در عمل به معنی مقابله با فقر و نابرابری است که باید با سیاست‌گذاریهای اجتماعی تامین شود

 

توسعه اجتماعی با تقسیم حیات اجتماعی به چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خاص‌تر شده است و مؤلفه های آن حول انسجام و یگانگی از هویت و استقلال نسبی و منطق درونی خاصی برخوردار شده است. عدم توجه به دو عامل انسجام و یگانگی به صورت آسیب‌های اجتماعی، طراوت و شادابی حیات اجتماعی را تهدید می کند

 

 (Societal Community) کانون بحث توسعه اجتماعی اجتماع جامعه‌ای است، که مطابق آن همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطمع نظر است چه در سطح خرد و کلان و چه از نظر جنبه‌های عینی و ذهنی

 

توسعه اجتماعی مستلزم شناخت هستی شناسی اجتماعی یعنی وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم و هدف شناسی اجتماعی که وضعیت مطلوب را ترسیم می‌کند و بسیار هنجاری است، و سرانجام امکان شناسی است که به مقدورات و محدودیت‌هایی اشاره دارد که در گذار از وضعیت موجود به مطلوب با آنها روبرو هستیم

 

بررسی ها نشان می دهد که ایران از نظر اجتماع جامعه‌ای مشتمل بر "ماهای" بسیار متعدد، متنوع، و بعضاً متناقض است. بدین معنی که اجتماعات سازمانی و رسمی یا تعلقات سازمانی در جامعه ایران بسیار ضعیف است؛ انجمن ها، احزاب سیاسی، شوراهای اجتماعی، اتحادیه‌های صنفی نیز به تبع آن بسیار ضعیف هستند لذا بین دو بخش رسمی و غیررسمی حیات اجتماعی مردم ایران خلاء بزرگی وجود دارد که منبع اصلی نابسامانی یا آنومی اجتماعی است. پیامدهای حاصل آن از جمله جمع‌گراییهایی خاص گرایانه، فرد‌گراییهای خودخواهانه و انواع کژکارکردیها و کژکرداریهاست. از سوی دیگر در ایران جنبه‌های غیررسمی حیات اجتماعی ایران در قالب گروهها، اقشار اجتماعی، قومی، خانوادگی و ... نسبتاً قوی است. در این اجتماعات طبیعی (Communities) روابط گرم، عاطفی، تعلقات و وابستگی‌ها بسیار شدید است. این نوع اجتماعات وجه غالب اجتماع جامعه‌ای ایران را تشکیل می‌دهد و تعیین کننده خاص‌گراییهایی فرهنگی و اجتماع‌اند

 

اهم مسایل و مشکلات اجتماع جامعه‌ای در ایران عبارتند از: 1) غلبه ارزشهای ابزاری (ثروت و قدرت) بر ارزشهای ذاتی (تعهد و موقت عمل کردن)؛ 2) تعدد و تعارض اجتماعات، الگوها و قواعد عمل جمعی موازی با هم که منبع و منشاء نابسامانی و آنومی اجتماعی‌اند و در شرایط موجود نیز تعارض بین نخبگان این وضعیت را تشدید کرده است؛ 3) کثرت امر و نهی و تورم اجتماعی که بعضاً از لحاظ نظری و عملی متناقض‌اند؛

4) خاص‌گراییهای خانوادگی، طایفه‌ای، قومی و احساس تعهد دو تکلیف در برابر اجتماعات غیررسمی کوچک و تقدم منافع خاص‌گرایانه فردی، خانوادگی، قومی بر مصالح جمعی عام، جمع‌گرایی خاص‌گرایانه در اجتماعات کوچکتر و فردگرایی خودخواهانه در اجتماعات بزرگتر؛ 5) عقب ماندگی و تأخر اجتماع جامعه ای نسبت به سایر حوزه های جامعه؛

6) چندگانگی ساختاری – ساخت قطاعی و شدت روابط درون گروهی؛ 7) نظم انتظامی مبتنی بر تشابه‌پذیری در شیوه‌های احساس، اندیشه و عمل توأم با فشار بیرونی خشونت آمیز؛ 8) چندگانگیهای شخصیتی و رواج تظاهر، تملق، دروغ و تزویر؛ 9) سرخوردگی‌های روانی، نارضایتی عمومی و برون‌گرایی، هنجارشکنی، قانون‌گریزی، قانون‌ستیزی و آسیب‌پذیری در برابر تهاجمات فرهنگی، افزایش بحرانهای اجتماعی و بویژه بحران اخلاقی

 

وضعیت مطلوب توسعه اجتماعی بسط و تعریض و تحکیم اجتماع جامعه ای یعنی اجتماع بزرگتر و تعهد اجتماعی عام‌تر است که در آن، اولاً: انسجام جمعی عام بصورت نظم اجتماعی مبتنی بر تفاوت‌پذیری با حفظ هویت‌ها؛ ثانیاً: تسامح و بردباری؛ ثالثاً: هویت جمعی عام جامعه‌ای به عنوان منظر نگاه به درون و بیرون و پایه اساسی تنظیم روابط درونی و برونی جامعه مطرح می‌باشد؛ رابعاً: انسجام جمعی عام و تعهد جمعی تعمیم یافته بر سر اصول و قواعد عمل جمعی عام و تحقق جامعه مدنی و مفهوم شهروندی و وفاق و سینرژی حاصل از آن پدید می‌آید؛ و سایر موارد از جمله هویت جمعی عام، اعتماد اجتماعی عام، یگانگی نظام شخصیتی و خودیابی، بسط اخلاق و همبستگی اجتماعی عام و بالاخره توسعه عقلانیت ارتباطی شکل می‌گیرند

 

توسعه اجتماعی ایران از اهمیت و ضرورت عملی و اجتماعی خاصی برخوردار است. جامعه امروز ایران از پس‌افتادگی توسعه از نظر اجتماعی و ساختاری در رنج است. ما نیازمند همبستگی، اخلاق عمومی، جامعه مدنی و اعتماد اجتماعی هستیم و اگر در این راه نکوشیم آسیب‌ها و نابسامانیهای اجتماعی و طغیانها در راهند. کار روی ابعاد توسعه متوازن و همه جانبه ایران هم در بعد علمی و هم در بعد عملی و اجرایی به طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد

منبع : مجموعه مقالات همایش سیاست‌ها و مدیریت برنامه‌های رشد و توسعه در ایران، تهران – اسفند 1382 مجله توسعه اجتماعی 

 

Sustainability is development that satisfies the needs of the present without compromising the capacity of future generations, guaranteeing the balance between economic growth, care for the environment and social well-being

 

Sustainable development is a concept that appeared for the first time in 1987 with the publication of the Brundtland Report, warning of the negative environmental consequences of economic growth and globalization, which tried to find possible solutions to the problems caused by industrialization and population growth

 

 

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

At the environmental level, sustainability prevents nature from being used as an inexhaustible source of resources and ensures its protection and rational use

 

Aspects such as environmental conservation, investment in renewable energies, saving water, supporting sustainable mobility, and innovation in sustainable construction and architecture, contribute to achieving this environmental sustainability on several fronts

 

 

 

SOCIAL SUSTAINABILITY

At the social level, sustainability can foster the development of people, communities and cultures to help achieve reasonable and fairly-distributed quality of life, healthcare and education across the globe

 

The fight for gender equality, especially in developing countries, is another aspect which in coming years will form the basis of social sustainability

 

 

 

ECONOMIC SUSTAINABILITY

Sustainability focusses on equal economic growth, that generates wealth for all, without harming the environment

 

Investment and an equal distribution of the economic resources will strengthen the other pillars of sustainability for a complete development

 

Many of the challenges facing humankind, such as climate change, water scarcity, inequality and hunger, can only be resolved at a global level and by promoting sustainable development

 

 

It is important to act now while thinking of the future #Sustainability #GlobalGoals

 

 

 

 

 

WHAT ARE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

As a part of a new sustainable development roadmap, the United Nations approved the 2030 Agenda, which contains the Sustainable Development Goals, a call to action to end poverty, protect the planet and guarantee the global well-being of people

 

Ratified by all member states, this roadmap seeks to

 

Eradicate poverty and hunger, guaranteeing a healthy life

Universalize access to basic services such as water, sanitation and sustainable energy

Support the generation of development opportunities through inclusive education and decent work

Foster innovation and resilient infrastructure, creating communities and cities able to produce and consume sustainably

Reduce inequality in the world, especially that concerning gender

Care for the environment combating climate change and protecting the oceans and land ecosystems

Promote collaboration between different social agents to create an environment of peace 

 

 

مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره موسیقی فجر شنبه شب ۳۰ دی ماه با معرفی برگزیدگان «جایزه باربد» و اجرای چند برنامه موسیقایی در تالار وحدت تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مرکز توسعه ، مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره موسیقی فجر شنبه شب ۳۰ دی ماه با معرفی برگزیدگان «جایزه باربد» در بخش های مختلف و اجرای چند برنامه موسیقایی در تالار وحدت تهران برگزار شد.

 

در ابتدای این برنامه پس از تلاوت قرآن مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، تیزری از روند برگزاری سی و سومین جشنواره موسیقی فجر برای حاضران در برنامه پخش و پس از آن ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی سالار عقیلی قطعه های «جام مدهوشی» با شعر بیژن ترقی، آهنگسازی علی تجویدی و تنظیم فریدون شهبازیان، «ایران» با شعر افشین یداللهی و آهنگسازی بابک زرین را اجرا کرد.

 

سید عباس سجادی مجری مراسم بعد از اجرای این بخش، یاد و خاطره جان باختگان حادثه نفتکش سانچی را گرامی داشته و از تماشاگران خواست تا برای شادی روح این عزیزان فاتحه ای را قرائت کنند.

 

گزارش آماری آقای رییس و بیان یک نکته به مدیران دولتی

 

حمیدرضا نوربخش رییس سی و سومین جشنواره موسیقی فجر نیز در بخشی از مراسم اختتامیه بیان کرد: مروری بر جشنواره موسیقی طی سه دهه گذشته به خوبی نشان دهنده تاثیرهای ژرف موسیقی در همه بخش های فرهنگی است. خوشبختانه این ظرفیت بالا در حوزه اقتصادی نیز نمایان شده به طوری که نیمی از بودجه جشنواره از محل درآمد فروش بلیت حاصل شده است.

 

وی ادامه داد: از دوره سی و یکم جشنواره به بعد میزان فروش بلیت ها جهش زیادی داشت به طوری که در دوره بعدش فروش بخش بین الملل نیز هم‌سطح فروش موسیقی پاپ شد. این در حالی است که در دوره های قبل بخش پاپ بیش از ۸۰ درصد درآمد جشنواره را به خود اختصاص می داد.

 

رییس سی و سومین جشنواره موسیقی فجر اظهار کرد: نکته دیگری که می توانیم به آن اشاره کنیم، دقت در داوری و ارائه راهکارهای مناسب برای بالندگی جشنواره است. خوشبختانه در چند دوره اخیر با حمایت های وزارت ارشاد و به ویژه معاونت هنری و دفتر موسیقی با تغییراتی در بخش های مختلف از جمله جایزه باربد رو به رو بودیم و مخاطبان جشنواره با استقبال گرم خود نشان دادند که این رخداد را به خوبی دنبال می کنند.

 

نوربخش تاکید کرد: جشنواره موسیقی فجر آیینه تمام نمای موسیقی در همه شاخه های آن است و اتفاقا به همین دلیل همه هنرمندان باید در برگزاری آن سهیم باشند.

 

رییس جشنواره عنوان کرد: جشنواره موسیقی فجر با نگاه کیفی به ارزیابی آثار پرداخت ولی جذابیت آثار و استقبال مخاطب هم شرط اصلی حضور گروه ها بود؛ هرچند که شرط نهایی نبود.

 

 

 

این خواننده موسیقی ایرانی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: شریف ترین هنرمندان در عرصه موسیقی هستند زیرا با وجود تمام مشکلاتی که در این چهار دهه حل نشده اند همچنان با امید و پشتکار مشغول فعالیت هستند. مساله لغو کنسرت ها، فعالیت زنان موسیقیدان در همه کشور، مساله کُپی رایت، رونق بخشیدن به صنعت نشر و از همه مهم تر روشن شدن تکلیف سیاست های کلی موسیقی باید از سوی وزارت ارشاد دنبال شود.

 

پس از صحبت های نوربخش لوکا چیارلا هنرمند ایتالیایی شرکت کننده در  این دوره از جشنواره، قطعاتی را برای مخاطبان اجرا کرد.

 

معرفی برگزیدگان دو بخش موسیقی کلاسیک و موسیقی ایرانی جایزه باربد

 

بعد از اجرای این بخش نوبت به اهدای جوایز بخش های مختلف «جایزه باربد» رسید که در ابتدا جوایز «بخش موسیقی کلاسیک» و «بخش موسیقی ایرانی» در حضور وارطان ساهاکیان، هوشنگ کامکار، محمد سریر و ایرج راد به برگزیدگان اهدا شد.

 

در بخش آهنگسازی موسیقی کلاسیک لوح تقدیر به پریسا پیرزاده برای نوازندگی در آلبوم «وکالیز» تعلق گرفت. جایزه باربد این بخش مشترکا به علیرضا مشایخی برای آلبوم «سپکتروم» و کارن کیهانی برای آلبوم «باغ بی برگی» اهدا شد.

 

در بخش آهنگسازی موسیقی بی کلام ایرانی نیز  لوح تقدیر به احسان ذبیحی فر برای آلبوم «چهارگان» تقدیم شد. این در حالی است که نام این هنرمند در بین اسامی نامزدهای معرفی شده از سوی ستاد جشنواره وجود نداشت. در این بخش میلاد درخشانی برای آلبوم «حرف بزن» جایزه باربد را دریافت کرد.

 

در بخش آهنگسازی موسیقی با کلام ایرانی هم جایزه باربد به کاوه صالحی برای آلبوم «این هم حکایتی است» تعلق گرفت.

 

در بخش خوانندگی آلبوم با کلام ایرانی علیرضا قربانی برای آلبوم «فروغ» به عنوان بهترین خواننده، جایزه باربد را دریافت کرد.

 

وی پس از دریافت جایزه خود با قدردانی از هیات داوران جایزه باربد بیان کرد: در هنر چیزی به عنوان جایزه و رتبه بندی خیلی صادق نیست و جایزه همواره در اولویت های بعدی هر هنرمندی قرار می گیرد بنابراین گرفتن این جایزه برای من چندان جای خوشحالی ندارد چون همه هنرمندانی که در این فضا حضور دارند شایسته دریافت جایزه هستند.

 

اجرای چند قطعه در حوزه موسیقی نواحی توسط تعدادی از هنرمندان برگزیده موسیقی اقوام کشورمان در قالب گروه موسیقی «سازینه» به سرپرستی پیمان بزرگ نیا برنامه دیگری بود که حین اجرای مراسم اهدای جایزه باربد برگزار شد.

 

قدردانی از دو هنرمند پیشکسوت موسیقی نواحی

 

قدردانی از مقام هنری ابراهیم قادری از هنرمندان پیشکسوت موسیقی منطقه مهاباد و فرج علیپور نوازنده پیشگام کمانچه و خواننده موسیقی نواحی منطقه لرستان در حضور  سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام مازنی مدیر کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سید محمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر ارشاد، فرزاد طالبی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بخش دیگری از آیین اختتامیه جشنواره موسیقی فجر بود.

 

معرفی برگزیدگان بخش موسیقی تلفیقی و بخش موسیقی دستگاهی

 

پس از صحبت های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوبت به اهدای جوایز دو بخش موسیقی تلفیقی و موسیقی دستگاهی در حضور  قاسم رفعتی، محمدرضا چراغعلی، میلاد کیایی، حمیدرضا نوربخش، مظفر شفیعی و بهرام جمالی رسید.

 

در این بخش جایزه باربد آهنگسازی موسیقی تلفیقی بی کلام به گلنوش صالحی برای آلبوم « ۱۰ تیر» تعلق گرفت. در بخش آهنگسازی موسیقی تلفیقی با کلام هم لوح تقدیر به فرزاد میلانی برای آلبوم «نوستالژی» تعلق گرفت. جایزه باربد بخش موسیقی تلفیقی با کلام نیز به میلاد درخشانی برای آلبوم «حرف بزن» تعلق گرفت.

 

میلاد درخشانی پس از دریافت جایزه اش گفت: خیلی شب خوبی است که دو آلبوم من مورد تایید و موفقیت قرار گرفت. من این جوایز را به پدر و مادر و برادرم پدرام درخشانی تقدیم می کنم.

 

در بخش موسیقی دستگاهی بی کلام جایزه باربد به قاسم رحیم زاده برای آلبوم «آواز رود» اهدا شد. ضمن اینکه در بخش آهنگسازی موسیقی دستگاهی با کلام  هنرمندی حائز دریافت جایزه باربد نبود اما مجید مولانیا برای آلبوم «در عشق زنده باید» و محمد عشقی برای آلبوم «سرو بالا» لوح تقدیر  این بخش را دریافت کردند.

 

در بخش خوانندگی موسیقی دستگاهی با کلام هیات داوران هیچ آلبومی را حائز دریافت تندیس جایزه ندانسته اما سالار عقیلی برای آلبوم «میهن وطنم خوش تر» و وحید تاج برای آلبوم «در عشق زنده باید» لوح تقدیر دریافت کردند.

 

سالار عقیلی پس از دریافت لوح قدردانی خود بیان کرد: این لوح ها و جوایز ملاک نیست بلکه ملاک تاثیر گذاری اثر است. امیدوارم ما هنرمندان فقط در مراسم ختم همدیگر را ملاقات نکنیم و در مکان و جای دیگر با هم به گفتگو نشسته و انقدر از هم فاصله نداشته باشیم.

 

 اجرای چند قطعه موسیقایی توسط گروه «مهتاب» به سرپرستی احسان ذبیحی فر بخش دیگری از آیین اختتامیه سی و سومین جشنواره موسیقی فجر بود.

 

معرفی برگزیدگان بخش های بهترین ناشر، موسیقی پاپ و رسانه های برتر

 

 در بخش بهترین ناشر،  موسسات «ایران گام» به مدیریت صدرالدین حسین خانی و «پردیس موسیقی معاصر» به مدیریت اردوان جعفریان لوح تقدیر و موسسه «پرده هنر موسیقی» به مدیریت امیر عباس ستایشگر جایزه باربد بهترین ناشر را در حضور محسن رجب پور، علیرضا قربانی، غلام علمشاهی و علی عزیزی دریافت کردند. محسن رجب پور قبل از معرفی برگزیده این بخش بیانیه مشترک مجمع صنفی ناشران موسیقی و کانون ناشران خانه موسیقی را قرائت کرد.

 

امیرعباس ستایشگر بعد از دریافت جایزه خود گفت: این دو سال بهترین دورانی بود که ناشران با دفتر موسیقی وزارت ارشاد همکاری داشتند. به طور حتم این جایزه فقط برای قدردانی از یک ناشر جوان بوده وگرنه دیگر ناشران قدیمی و مطرح هستند که باید این جایزه را دریافت کنند. من با افتخار بخش معنوی جایزه ام را به محمدرضا شجریان تقدیم می کنم.

 

در بخش موسیقی پاپ نیز جایزه باربد آهنگسازی موسیقی پاپ به کاوه یغمایی برای آلبوم «ناگهان رفته» تعلق گرفت. ضمن اینکه در بخش خوانندگی موسیقی پاپ نیز مهدی یراحی برای آلبوم «آینه قدی» جایزه باربد را دریافت کرد.

 

مهدی یراحی بعد از دریافت جایزه خود گفت: دیروز هوای اهواز شهر من خیلی خراب بود و من خیلی نگران هم استانی هایم هستم به همین جهت می خواستم از این تریبون یادی از این عزیزان کنم.

 

 

 

در بخش برگزیدگان رسانه نیز برگزیدگان به شرح زیر اعلام شد:

 

بخش موسیقی گروه هنر خبرگزاری مهر؛ علیرضا سعیدی

 

سایت موسیقی ما؛ سما بابایی

 

برنامه رادیویی مترونُم؛ مهدی شاه رضایی

 

روزنامه اعتماد؛ نیوشا مزیدآبادی

 

برنامه چراغ از رادیو تهران؛ امیرحسین ثقفی

 

تهیه کننده برنامه خیابان در شبکه جام جم؛ بهزاد حقیقت

 

سایت موسیقی نوا

 

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی، سید محمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرزاد طالبی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، مظفرشفیعی، هوشنگ کامکار، بهروز وجدانی، محمد سریر، فاضل جمشیدی، میلاد کیایی، کارن کیهانی، مهدی یراحی، رضا شایسته، احسان تارخ، داود گنجه ای، حسین علیشاپور، احسان عبدی پور، میلاد درخشانی، محسن رجب پور، محمدرضا چراغعلی، ناصر ایزدی، پوریا اخواص، وحید تاج، ابوالفضل صادقی نژاد، بیژن بیژنی، داریوش پیرنیاکان، بهرام جمالی، فرج علیپور، علیرضا قربانی، صدرالدین حسین خانی، مهیار علیزاده، زید الله طلوعی، محمد حسین ایمانی خوشخو، محمد فرنود، حجت الاسلام مازنی، علیرضا شفقی نژاد، مهدی افضلی، مرتضی باقرنژاد و تعدادی دیگر از هنرمندان  از جمله مهمانان ویژه این مراسم بودند.

 منبع :مهر

دیدار اعضاء مرکز توسعه فرهنگی و اجتماعی از خانواده شهید علی امینی ( شهید آتشنشان ) به مناسبت اولین سالگرد حادثه پلاسکو در تهران

- پهلوان بهداد سلیمی رئیس مرکز ورزشی مرکز توسعه

- سرکار خانم آزاده آل ایوب ( خاله نرگس )

-سرکار خانم نفیسه روشن و ..............

 

 خاله نرگس و در آغوششان دختر شهید امینی :

  پهلوان بهداد سلیمی رئیس سازمان ورزشی مرکز توسعه در حال اهداء تابلو آیات قرآنی به همسر شهید امینی:

هنرمند مردمی سرکار خانم نفیسه روشن و همسر شهید امینی:

آرمان‌های توسعه پایدار

در سپتامبر سال 2015 میلادی سران دولت­ها با تصویب دستور کار 2030 بر تعیین مسیری به سوی توسعه پایدار توافق کردند. این دستورکار که حاوی 17 آرمان و 169 هدف است اهداف عمیاتیِ کمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستیِ توسعه پایدار در نظر گرفته که باید تا سال 2030 تحقق یابند. این اهداف چارچوبی برای اقدامی مشترک با عنوان “برای مردم، زمین و شکوفایی” تدوین کرده ­اند که باید توسط همه کشورها و بهره ­وران اجرایی شود.

 

آرمان‌های توسعه پایدار(به زبان فارسی)

 

آرمان‌های توسعه پایدار(به زبان انگلیسی)

 

آرمان‌های توسعه پایدار(به زبان فرانسه)